ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
130 ม.ค. 2561อาจารย์สุทธิษา สมนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
230 ม.ค. 2561นางสาว สุวรรณา ศรีปราชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200รอเช็คสถานะ
330 ม.ค. 2561อาจารย์ญาดา เรียมริมมะดันสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000ชำระเงินแล้ว
429 ม.ค. 2561อาจารย์จงภร มหาดเล็กคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
529 ม.ค. 2561อาจารย์ณฐ สบายสุขสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
629 ม.ค. 2561นายโชคชัย พรหมมากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
729 ม.ค. 2561อาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
829 ม.ค. 2561อาจารย์จารุวรรณ สุนทรเสณีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
929 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.วราภรณ์ สินถาวรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
1029 ม.ค. 2561นายธนภณ ธนพรภูกมลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
1129 ม.ค. 2561อาจารย์ปรัชญาเมธี เทียนทองมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
1228 ม.ค. 2561นายชัยยะเนตร ถาพินนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
1326 ม.ค. 2561นางสาวกันยารัตน์ เปรมทองมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนน มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
1426 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
1526 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.อภิรดี ศรีภิรมย์รักษ์สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
1625 ม.ค. 2561อาจารย์ศิรินันท์ คำสีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
1725 ม.ค. 2561นางสาวมัชฌิมา เนติโกวิทมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
1824 ม.ค. 2561อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000ชำระเงินแล้ว
1924 ม.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
2023 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   5   6   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 103 คน / 6 หน้า
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.