ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
131 ม.ค. 2561อาจารย์โปรดปราน ทาศิริสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
231 ม.ค. 2561อาจารย์วาทิตา เอื้อเจริญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
331 ม.ค. 2561อาจารย์ประยุกต์ เดชสุทธิกรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200รอเช็คสถานะ
431 ม.ค. 2561อาจารย์นายสรรเพชญ บรรลือวงศ์ บรรลือวงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาหวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000ชำระเงินแล้ว
531 ม.ค. 2561อาจารย์ผุสดี ภุมรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ
631 ม.ค. 2561นางสาวภควรรณ คงจันตรีสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
731 ม.ค. 2561นางประกอบกูล นาคพิทักษ์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
830 ม.ค. 2561อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
930 ม.ค. 2561นายณัฐกรณ์ ยาวขันแก้วคณะบริหารธุรกิจ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
1030 ม.ค. 2561 -300ชำระเงินแล้ว
1130 ม.ค. 2561นางสาวปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
1230 ม.ค. 2561นางสาววีนัสรินทร์ โตสงวนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200รอเช็คสถานะ
1330 ม.ค. 2561นางสาวศิริลวีย์ อัครภาภิวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
1430 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
1530 ม.ค. 2561อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ
1630 ม.ค. 2561นางธีรดา สืบวงษ์ชัยโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
1730 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.รชฏ จันทร์น้อยวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200รอเช็คสถานะ
1830 ม.ค. 2561นายประสาน นันทะเสนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
1930 ม.ค. 2561นายรัตนพงษ์ พงษ์สุวรรณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
2030 ม.ค. 2561อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   5   6   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 103 คน / 6 หน้า
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.