ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
11 ก.พ. 2561นางสาวสุมณฑา อุทัยบุรมย์วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200รอเช็คสถานะ
21 ก.พ. 2561นางสาวปัทมพร พงษ์เพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
31 ก.พ. 2561อาจารย์จักรกฤษณ์ พลราชมภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
431 ม.ค. 2561นางสาวประไพพร สืบเทพมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-1,200ชำระเงินแล้ว
531 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.เกวลิน อัครเดชเรืองศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
631 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200รอเช็คสถานะ
731 ม.ค. 2561นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
831 ม.ค. 2561นางสาวสุภัทรา ชื่นบานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
931 ม.ค. 2561อาจารย์วิทยา เต่าสาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
1031 ม.ค. 2561นางสาวรถจพร เงินโสมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
1131 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งามสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
1231 ม.ค. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ชนะค้าสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
1331 ม.ค. 2561อาจารย์นพพร ขุนค้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
1431 ม.ค. 2561อาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์คณะครุศาสตร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ
1531 ม.ค. 2561อาจารย์วรพจน์ ทำเนียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
1631 ม.ค. 2561นางสาวกฤษณา วิเชียรวารีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
1731 ม.ค. 2561อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสารมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
1831 ม.ค. 2561จ่าสิบตำรวจหญิงสุธิษา ทองนอกสาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
1931 ม.ค. 2561อาจารย์ชนะพล สิงห์ศุขสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
2031 ม.ค. 2561รองศาสตราจารย์วรุณี เชาวน์สุขุมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   5   6   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 103 คน / 6 หน้า
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.