ใส่คำค้นหา


แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
19 ก.พ. 2561นางรติยา สุทธิธรรมสาขานาฏดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
-1,000ชำระเงินแล้ว
29 ก.พ. 2561นายวิชาญ ตอรบรัมย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
39 ก.พ. 2561อาจารย์ชาญชัย สุขคุ้มสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ
49 ก.พ. 2561อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
58 ก.พ. 2561นายธาริต เหล่าธรรมทีปสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
68 ก.พ. 2561อาจารย์ ดร.ชนินท์ วงษ์ใหญ่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
78 ก.พ. 2561อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
88 ก.พ. 2561นางสาวนุชจรี ก่อศิริมงคลชัยวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200รอเช็คสถานะ
98 ก.พ. 2561นายสรญา สุพงษ์นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
108 ก.พ. 2561นางสาวธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
118 ก.พ. 2561นายณัทณภัค พุฒซ้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
128 ก.พ. 2561นางสาววรภัสสร รดารงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
136 ก.พ. 2561นางนวลจันทร์ จันทรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
146 ก.พ. 2561อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
156 ก.พ. 2561อาจารย์ลักคณา น้อยสว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
165 ก.พ. 2561อาจารย์พรเทพ นามกรวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200รอเช็คสถานะ
174 ก.พ. 2561อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ-
183 ก.พ. 2561นางเพียรพา เลี่ยมสวรรค์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
192 ก.พ. 2561อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนคริทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ-
202 ก.พ. 2561นางสาวชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000ชำระเงินแล้ว
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   5   6   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 103 คน / 6 หน้า
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.