ใส่คำค้นหา


เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
19 ก.พ. 2561นายอภินันท์ จุ่นกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
29 ก.พ. 2561อาจารย์อรชุุมา หนูน้อยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
39 ก.พ. 2561อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
49 ก.พ. 2561อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
59 ก.พ. 2561อาจารย์ ดร.อภิชาติ สังข์ทองสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
-1,000ชำระเงินแล้ว
69 ก.พ. 2561นางสาวขวัญศิริ มะลิงามมหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200รอเช็คสถานะ
79 ก.พ. 2561นายสุทธิพงษ์ ท้วมทองมหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200รอเช็คสถานะ
89 ก.พ. 2561นางสาวจันทร์เจ้า จันทเขตมหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200รอเช็คสถานะ
99 ก.พ. 2561ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
109 ก.พ. 2561นางสาวชฎาพร แหลมผึ้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000ชำระเงินแล้ว
119 ก.พ. 2561นางสาวศิริรัตน์ โรจนนาวินมหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-1,200รอเช็คสถานะ
129 ก.พ. 2561นางสาวโชติกา รอดนวลมหาวิทยาลัยบูรพานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200รอเช็คสถานะ
139 ก.พ. 2561ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดาสาขาวิชาพื้นฐาน(ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคบรรยาย (oral)1,000รอเช็คสถานะ
149 ก.พ. 2561รองศาสตราจารย์อาหวัง ล่านุ้ยภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีนำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคบรรยาย (oral)1,200ชำระเงินแล้ว
159 ก.พ. 2561อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
169 ก.พ. 2561นายพลวุฒิ สะกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
-1,200ชำระเงินแล้ว
179 ก.พ. 2561อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
-1,000รอเช็คสถานะ
189 ก.พ. 2561อาจารย์ ดร.อัตติยา ไชยฤทธิ์สาขาวิชารัฐปรธศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,000รอเช็คสถานะ
199 ก.พ. 2561นางสาวสุมาลี ยังอยู่สุขมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ นำเสนอ
(บุคคลภายนอก)
ภาคโปสเตอร์ (poster)1,200ชำระเงินแล้ว
209 ก.พ. 2561นางรติยา สุทธิธรรมสาขานาฏดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นำเสนอ
(บุคคลภายใน)
-1,000ชำระเงินแล้ว
1   2   3   4   5   6   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 101 คน / 6 หน้า
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.