ใส่คำค้นหา


เข้าร่วมฟังนำเสนอ

ลำดับที่วันลงทะเบียนชื่อ - สกุลสถาบัน/มหาวิทยาลัยประเภทเข้าร่วมประเภทการนำเสนอจำนวนเงิน(บาท)สถานะการชำระเงินหมายเหตุ
110 ก.พ. 2561นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรมฟัง-300รอเช็คสถานะ
1  
จำนวนทั้งหมด : 1 คน / 1 หน้า
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.