ขณะนี้ผู้เข้านำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (oral) มีจำนวน 44 บทความ
ผู้เข้านำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ (poster) มีจำนวน 40 บทความ
โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้จะรับลงทะเบียนจำนวน 150 บทความเท่านั้น
สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมฟัง

* หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

2. เป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่กำหนด

3. เป็นบทความที่มีรูปแบบถูกต้องตามกำหนด

ติดต่อสอบถามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครินทร์

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007
โทรศัพท์/โทรสาร 038-513090
E-mail: rdirru@hotmail.com
ผู้ประสานงาน: นางสาวภรภัทร บัวพันธ์ , นางสาวนุจรี ฮีมหมัด

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 201-1-65782-2
ธนาคาร: กรุงไทย
สาขา: ฉะเชิงเทรา
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.