ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 9 ก.พ. 2561 (หรือจนกว่าจะครบ 150 บทความ)
รับลงทะเบียนเพียง 150 บทความ
- ภาคโปสเตอร์ 70 บทความ
- ภาคบรรยาย 80 บทความ
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ภายในวันที่ี 1 ม.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561

ปิดรับสมัครเฉพาะเข้าร่วมนำเสนอแบบ Poster/Oral

สำหรับนักวิจัย เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยไว้)

นำเสนอผลงาน ตั้งแต่ บัดนี้ - 9 ก.พ. 2561

ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 1,200 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
1,000 บาท

ค่าลงทะเบียนนำเสนอนี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง เกียรติบัตร 1 ใบ

* เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากวันงานนำเสนอ 1 เดือน
* เมื่อลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียน 1,000/1,200 บาท) คุณจะมีสิทธิ์เข้าฟังการบรรยายอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 300 บาท

ร่วมงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มี.ค. 2561

ประเภทเข้าร่วมฟังบรรยาย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
300 บาท

ค่าลงทะเบียนนำเสนอนี้รวมถึง กระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง

* หากไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า จะไม่ได้รับกระเป๋าเอกสาร และอาหารกลางวัน

โครงการประชุมวิชาการ/ใบสมัคร

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

2. เป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่กำหนด

3. เป็นบทความที่มีรูปแบบถูกต้องตามกำหนด

ติดต่อสอบถามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครินทร์

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-517007
โทรศัพท์/โทรสาร 038-513090
E-mail: rdirru@hotmail.com
ผู้ประสานงาน: นางสาวภรภัทร บัวพันธ์ , นางสาวนุจรี ฮีมหมัด

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 201-1-65782-2
ธนาคาร: กรุงไทย
สาขา: ฉะเชิงเทรา
ระบบส่งบทความวิจัยออนไลน์ พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
© Copyright ARIT-RBRU The office of academic resources and information technology
Rambhai Barni Rajabhat University.All rights reserved.